با استفاده از امکانات پیشرفته میتوانید از قابلیت های متفاوتی استفاده کنید . مانند مسابقات تلوزیونی مسابقه ایجاد کنید ، نظرسنجی بزارید و ده ها امکان کاربردی دیگر…

ایجاد مسابقه ، نظرسنجی ، اخطاریه ، نوبت دهی ، صندوق انتقادات و پیشنهادات ، کدخوان و…